ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Ιωάννης Πολυχρονόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άγγελος Πλατής-Αθανασίου

ΜΕΛΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Σπυρίδων Αλεξόπουλος
Γεώργιος Δαρακλής
Παναγιώτης Μαλλίρης
Ελευθέριος Σάββας
Πέτρος Τσιριγώτης
Κωνσταντίνος Σκούφος

GR